Diversiteit en seksualiteit

Kinderen worden op school voorbereid op hun toekomstige rol in de maatschappij. Vanuit de kerndoelen moet er aandacht zijn voor seksuele weerbaarheid en respectvol omgaan seksualiteit, diversiteit en met name seksuele diversiteit. Scholen hebben daarnaast de taak te zorgen voor een sociaal veilig klimaat in en om de school en aandacht te besteden aan burgerschap.

Op school maken leerlingen kennis met elkaars verschillende achtergronden en culturen. Dat omvat ook opvattingen over seksualiteit en seksuele diversiteit. Dit vraagt om sociale competenties van leerlingen zoals begrip tonen voor opvattingen van anderen en het omgaan met verschillen.

Scholen reiken de kinderen uit groep 1 t/m 8 de juiste kennis, attitude en vaardigheden aan. Scholen besteden hier bijvoorbeeld in de ‘week van de lentekriebels’ extra aandacht aan of zetten hiervoor een lespakket in. Als we op school aandacht besteden aan dit thema, zullen we de ouders informeren. U kunt dan eventueel ook thuis hierover spreken met uw kind(eren).