De medezeggenschapsraad (MR)

De Dalk wil een school zijn waar leerlingen, leerkrachten, ondersteunend personeel en ouders zich thuis voelen. Dat kan alleen als we er samen onze schouders onder zetten. We vinden het heel fijn als ouders laten weten wat ze van de gang van zaken op school vinden. Dat kan onder meer via de Medezeggenschapsraad (MR).

De MR-en van De Marke en De Dalk zijn in het schooljaar 2017-2018 samengegaan. In deze MR hebben van beide scholen twee ouders en twee leerkrachten zitting. De MR heeft in verschillende zaken adviesrecht en in weer andere zaken instemmingbevoegdheid. Er wordt onder andere gesproken over: het schoolplan, het formatieplan, sollicitaties en benoemingen, verbouwingen en overige onderwijskundige zaken. De MR vergadert minimaal 8 keer per jaar en informeert u regelmatig via de maandelijkse Info.

Als u een vraag heeft aan de MR kunt u altijd één van de leden hiervoor benaderen. Uw vragen worden vertrouwelijk behandeld. Verder zijn de MR-vergaderingen openbaar. Als u een keer bij een vergadering aanwezig wilt zijn, kunt u dit aangeven bij de voorzitter van de MR.

Samenstelling MR

Voorzitter  Mara Ramos de Almeida Oudergeleding De Marke
lid Kirsten Koster Oudergeleding De Marke
lid Sylvia de Graaf Oudergeleding De Dalk
lid Manon van Amersfoort Personeelsgeleding De Dalk
lid Linda Vriezekolk Personeelsgeleding De Marke
lid Ant Anema Personeelsgeleding De Marke