Aanmelden van leerlingen

Als een ouder schriftelijk een leerling aanmeldt bij een basisschool overweegt de basisschool of zij deze leerling direct kan aannemen of bekijkt of er extra ondersteuning nodig is. Op dit moment start de zorgplicht. Een basisschool heeft zes weken de tijd om zich hierover een oordeel te vormen. De school zal in overleg gaan met het samenwerkingsverband om extra ondersteuning in de vorm van expertise of middelen aan te vragen. Indien nodig (in uitzonderingssituaties) kan de periode met 4 weken verlengd worden. Een eventuele afwijzing wordt schriftelijk onderbouwd.

Zorgplicht

Voor het aanmelden van zeer jonge kinderen, bijvoorbeeld 2-jarigen, start het zorgplichtonderzoek 6 weken voordat het kind naar de basisschool gaat. Indien er sprake is van een zeer complexe ondersteuningsvraag bij het zeer jonge kind, kan er door de voorschoolse voorziening overleg plaatsvinden met het MDO (Multi Disciplinair Overleg) van het samenwerkingsverband.

Plaatsing van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte doet de school in overleg met het eigen schoolbestuur en/of het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Leerplein055 heeft een school voor speciaal basisonderwijs, de Boemerang, waarvoor een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsband Passend Onderwijs nodig is.

Waar kunt u in Apeldoorn terecht met vragen?

Passend Onderwijs Apeldoorn werkt vanuit een kantoor op het Jean Monnetpark 15 (7336 BA  Apeldoorn).

Mailadres:  info@swvapeldoornpo.nl

Telefonisch is Passend Onderwijs Apeldoorn bereikbaar op 055 7600300.